Tilinpäätöksen pikalukutaito - Tuloslaskelma

Tiedän, että monetkaan eivät nauti talousraporteista tai tilinpäätöksistä. Jotkut sivuuttavat ne katsastamalla, että ”juu on siinä lukuja” ja jättävät asian sikseen. Vaikka kyse olisi omasta yrityksestä, tuloksen tarkasteluun käytetään usein aivan liian vähän aikaa. Yrittäjän kokemus tuloksesta jääkin usein subjektiiviseen kokemukseen. Mielessä saattaa olla muutama tilikaudella tehty suurempi kauppa, jolloin yrittäjä kokee, että rahaa tuli kerralla paljon, joten kaikki on hyvin. Todellisuudessa tuloa saattoi tulla hieman keskivertomyyntiä enemmän, mutta yhteenlasketusta tuloksesta tulikin pienempi kuin edellisellä tilikaudella. Tilinpäätöksen yksi tarkoituksista on nimenomaan tuottaa vertailtavaa materiaali taloudellisesta tuloksesta. Tilinpäätöksen luvut antavat pohjan myös kehityssuuntia koskevalle arvioinnille.

Tilinpäätöksestä saatavaa informaatiota käytetään hyväksi monissa päätöksentekotilanteissa. Tilinpäätöstä ei tosin ole säädetty laadittavaksi mitään yksittäistä hyväksikäyttötehtävää ajatellen. Taseen ja tuloslaskelman erien esitystapa eli tase- ja tuloslaskelmakaavat on säädetty kirjanpitoasetuksessa. Sääntelyn tavoitteena on oikean ja riittävän kuvan varmistaminen kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tuloslaskelma kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilikauden aikana. Menemättä sen tarkemmin tuloslaskelman kaavoihin tai siihen mitä eroa on ammatinharjoittajan, säätiön tai kiinteistöyhtiön tuloslaskelmalla, katsotaan, mitä sieltä pitäisi jäädä käteen.


Liikevaihto syntyy yrityksen varsinaisen toiminnan myyntituloista eli se sisältää luovutetuista suoritteista saatavat tulot. Tämä kattaa koko yrityksen toiminnan luonteen; yrityksellä voi samanaikaisesti olla useita erilaisia liiketoiminnan muotoja, jotka yhdessä muodostavat yrityksen liikevaihdon. Liikevaihtoa laskettaessa myyntituloista vähennetään myönnetyt alennukset ja arvonlisävero.

Materiaalit ja palvelut -ryhmään sisällytetään yrityksen vaihto-omaisuuteen luettavat ostot, olivatpa ne materiaalihankintoja tai alihankintatöitä. Tämä tarkoittaa sellaisia tuotannontekijähankintoja eli ostoja, jotka kohdistuvat välittömästi yrityksen varsinaiseen suoritetuotantoon. Hankintahintoihin sisällytetään ostoihin liittyvät oheismenot kuten ostorahdit ja muut toimituskulut. Ulkopuoliset palvelut ovat vastaavasti suoritetuotantoon liittyviä työpanoksia, jotka liittyvät suoraan myytäviin tavaroihin ja palveluihin.

Henkilöstökulut kattavat sekä palkat ja palkkiot että henkilösivukulut. Henkilöstökulut koostuvat työkorvauksista, jotka on maksettu työsuhteessa tai vastaavassa asemassa oleville siten, että suorituksista maksetaan ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksut. Tähän ei siis lueta mukaan alihankintana maksettavia työkorvauksia. Henkilösivukuluihin luetaan eläkekulut ja muut henkilösivukulut kuten sosiaaliturvamaksut.

Ryhmä poistot ja arvonalentumiset liittyvät pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden hankintamenon jaksottamiseen. Poistoina vähennetään yleensä pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden hankintameno. Poistojen avulla kohdistetaan useamman tilikauden ajan hyväksikäytettävät hyödykkeet oletetun kulumistahdin perusteella asianomaisille tilikausille kuluksi. Arvonalentumisilla huomioidaan kertaluonteiset muutokset hyödykkeiden tulontuotto-odotuksissa.

Liikevoitto tai liiketappio saadaan, kun liikevaihdosta vähennetään yrityksen juoksevat kulut. Liikevoiton perusteella arvioidaan yrityksen varsinaisen toiminnan menestyksellisyyttä.

Rahoitustuotot ja –kulut jakautuu useaan alaryhmään, joita ovat mm. tuotot saman konsernin yrityksistä, arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ja korkokulut ja muut rahoituskulut. Se ilmaisee toiminnan rahoituksen vaikutuksen tulokseen. Rahoituskulut on se osuus liiketuloksesta, joka maksetaan korvauksena vieraalle pääomalle.

Jäämä voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ilmaisee yrityksen tuloksellisuuden juoksevien kulujen ja rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen. Tätä käytetään harvoin tunnuslukuna yritysten välisissä vertailuissa tai yrityksen kehitystä arvioitaessa.

Tilinpäätössiirrot tarkoittaa vapaaehtoisia varauksia ja poistoeroa, jotka liittyvät yrityksen verotukseen. Kirjanpidossa ei ole mahdollista tehdä tilinpäätössiirtoja muilla perusteilla kuin verotettavan tulon määrään vaikuttamiseksi. Näin ollen esimerkiksi verovapaan yhteisön tuloslaskelmassa ei saa esittää tilinpäätössiirtoja.

Tuloverot ovat yrityksen tilikauden veronalaisen tulon perusteella määräytyvä vero. Yritys on saattanut maksaa tilikauden kuluessa ennakkoveroja, mutta tilinpäätöksen yhteydessä yritys itse laskee käsityksensä mukaisen maksettavaksi määrättävän lopullisen veron määrän ja esittää sen tuloslaskelmassaan. Annettavien veroilmoitusten ja toimitettavan verotuksen jälkeen selvittää vasta lopullinen vero.

Tilikauden voitto (tappio) on tuloslaskelman viimeinen rivi. Sen määrä lisää tai vähentää taseen omaa pääomaa. Osakeyhtiön tapauksessa ja jos yhtiöjärjestyksessä ei muuta mainita, tilikauden voitto tai tappio vaikuttaa vapaan oman pääoman määrään. 


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Työnhaun jälkitunnelmat

Mitä mukaan työhaastatteluun?

Toinen työnhakuviikko