Tilinpäätöksen pikalukutaito - Tase

Tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöshetkellä eli tilikauden viimeisenä päivänä. 

Tase jaetaan kahteen puoliskoon, joista vastaavaa-puoli (aktiiva) ilmaisee yrityksen varat, jotka tilinpäätöspäivänä ovat yrityksen hallussa ja joilla katsotaan olevan taloudellista hyväksikäyttöarvoa. Varojen esittämisjärjestyksen ideana on kunkin erän muutettavuus rahaksi. Mitä ylempänä taseen vastaavaa-puolta erä esitetään, sitä pidempi matka sillä on muuntua käteiseksi rahaksi. Varat siis esitetään niin sanotussa epälikvidiysjärjestyksessä. On kuitenkin hyvä muistaa, että valitun tase-erän kirjaaminen on yrityksen oma tahdonilmaisu kunkin varallisuuserän oletusarvoisesta käyttötarkoituksesta. Yritys voi tarvittaessa luopua alkuperäisestä tarkoituksestaan ja siirtää varallisuuserä toiseen ryhmään, vaikka pelkästään kirjaamalla muuttunut tahto kirjanpitovientinä tai myymällä omaisuus ja siten muuntamalla kyseinen varallisuus rahaksi.

Vastaavaa-puolen ensimmäisenä ryhmänä on pysyvät vastaavat, joka kuvaa sellaisia tuotannontekijöitä, joilla katsotaan olevan tulontuottokykyä yhtiössä useamman kuin yhden tilikauden ajan. Tällaisia ovat esimerkiksi tekijänoikeudet ja patentit, jotka ovat yrityksen aineettomia hyödykkeitä. Aineellisia hyödykkeitä ovat puolestaan koneet, rakennukset ja maa- ja vesialueet. Sijoituksiin merkitään sellaiset arvopaperit ja sijoitukset, joilla on jokin liiketaloudellinen asiayhteys yrityksen liiketoiminnan harjoittamisen pitkäjänteiseen edistämiseen.

Toisena ryhmänä vastaavaa-puolella on vaihtuvat vastaavat, joihin kirjataan sellaiset varallisuuserät, jotka on tarkoitettu vaihdettaviksi seuraavan tilikauden aikana. Vaihtuvat vastaavat muodostuu neljästä pääryhmästä, joista ensimmäisenä on vaihto-omaisuus. Vaihto-omaisuutta ovat joko sellaisenaan valmiina olevia myytäviä tuotteita tai keskeneräisiä tuotteita. Seuraavana ryhmänä ovat saamiset, jotka osoittavat perimiskelpoisia tai muutoin jo ansaittuja varoja, jotka eivät kuitenkaan ole vielä rahana yrityksen pankkitilillä. Kolmantena ryhmänä ovat rahoitusarvopaperit. Ne ovat likvidien varojen tilapäinen säilytysmuoto eli ne on jo ansaittu ja tarkoitettu tarpeen vaatiessa nopeasti muutettavaksi rahaksi. Viimeisenä ryhmänä esitetään sellaisenaan jo rahana olevat erät eli pankkitilien ja käteisvarojen määrät.

Taseen vastattavaa puolen eriä kutsutaan toiselta nimeltään passiivoiksi. Ne ilmaisevat yrityksen vastuita ja velkoja, jotka yrityksellä on voimassa tilinpäätöspäivänä. Mikäli kaikki yrityksen varat kyettäisiin muuntamaan rahaksi vastaavaa-puolelle kirjatuilla arvoilla, osoittaa vastattavaa-puoli sen, miten kertyneet varat tulisi laillisesti jakaa velkojien ja omistajien välillä. Vastuiden ja velkojen esittämisjärjestyksen idea on esittää kunkin vastuuerän takaisinsaantioikeutta eli missä järjestyksessä tulisi vastuita ja velkoja kuitata kun varat muutetaan rahaksi. Mitä alempana taseen vastaavaa-puolta erä esitetään, sitä parempi etuoikeus on velkojalla saada varansa pois yrityksestä.

Ylimmäisenä eränä on oma pääoma, joka on yrityksen varallisuuden perusta. Erä osake- tai muu vastaava pääoma on osakeyhtiössä osakepääoma, osuuskunnassa osuuspääoma ja yhdistyksissä peruspääoma. Se koostuu sijoitetusta omasta pääomasta. Edellisen tilikauden voitto (tappio) yhdistetään seuraavan tilikauden tilinavauksessa erään edellisten tilikausien voittoon (tappioon). Tilikauden voitto ilmoitetaan omassa pääomassa plusmerkkisenä ja tappio miinusmerkkisenä. Seuraavana eränä on pakolliset varaukset, jotka ovat yrityksen tiedossa olevia vastaisia menoja ja menetyksiä, joiden toteutuminen on väistämätöntä, mutta joista ei saada niitä vastaavaa tuloa. Pakollinen varaus voi olla esimerkiksi tilikauden aikana syntynyt vahingonkorvausvelvollisuus, jonka määrästä tilikauden päättyessä ei vielä ole selvyyttä ja näin lopullinen määrä ei tilinpäätöstä laadittaessa ole selvillä. Taseessa ryhmä vieras pääoma tulee jakaa kahdeksi alaryhmäksi, pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan ja lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ovat sellaiset erät, jonka takaisinmaksuun on aikaa enemmän kuin yksi vuosi. Se osa vieraasta pääomasta, joka tulee maksaa seuraavan tilikauden aikana, on lyhytaikaista vierasta pääomaa.Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Työnhaun jälkitunnelmat

Mitä mukaan työhaastatteluun?

Toinen työnhakuviikko